:: บุพเพสันนิวาส ::

เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด
บุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักภิรมย์
คู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชม
คอยภิรมย์เรื่อยไป

ขอบน้ำขวางหน้า ขอบฟ้าขวางกั้น
บุพเพยังสรรค์ประสบให้ได้พบสบรักกันได้
ห่างกันแค่ไหนเขาสูงบังกั้นไว้
รักยังได้บูชา

ความรักศักดิ์ศรี
รักไม่มีพรหมแดน
รักไม่มีศาสนา
แม้นใครบุญญาได้ครองกันมา
พรหมลิขิตพาชื่นใจ

รักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกรธโทษรักไม่ได้
ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสแน่ไซร้รักจึงได้แรมลา

...................................................................................................

ความเข้ากันได้ระหว่างสองบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เป็นที่ยอมรับว่าลักษณะนิสัยใจคอของคนเราจะก่อลักษณะกระแสจิตประเภทหนึ่งๆขึ้นมา

ซึ่งเมื่อใกล้กันก็รู้สึกได้ว่าพอจะ 'รับ' กันได้ไหม ถัดจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีก

ทั้งความคิด คำพูด และปฏิกิริยาที่กระทำต่อกัน เป็นตัวตัดสินว่าเข้ากันได้สนิทจริงหรือไม่


ตรงนี้น่าคิดว่าถึงจะเคยร่วมบุญกันมา

ทว่าเข้ากันยากด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละฝ่าย

แม้มีเวลากระดี๊กระด๊าด้วยกันในช่วงแรกอยู่บ้าง

ต่อไปก็น่าจะฝ่อลงจนแหนงหน่ายในที่สุด

เคยทำบุญร่วมกันมาก็เรื่องหนึ่ง

ลักษณะกระแสจิตคล้ายกันก็เรื่องหนึ่ง

เจอกันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรื่องหนึ่ง

มีโอกาสใช้เวลาในชีวิตด้วยกันนานช้าแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง


สรุปแล้วหากว่าตามหลักอนิจจัง

หญิงชายในสังสารวัฏต่างท่องเที่ยวไปไกลตามลำพัง

ผลัดเปลี่ยนเวียนจับคู่ด้วยความผูกพันมากน้อย

แล้วถอยฉากจากกันไปเรื่อยๆ หาคู่แท้ถาวรมิได้? ...

(ทางนฤพาน บทที่ ๑๐  ผู้วิเศษ)

Credit : Dungtrin.com

สิ่งใดเป็นของเรา สิ่งนั้นย่อมเป็นของเราเสมอ

แม้ลาจากไปไกลแสนไกล ย่อมกับมาพบประสบ

สิ่งใดมิใช่ของเรา ต่อให้เอาเชือกมารัดเป็นร้อยๆเส้นก็มิอาจรั้งได้เลย

ผมคิดถึงคุณ

Comment

Comment:

Tweet

comment1, 500mg amoxil, xenical, prednisone 40 mg, bactrim, zithromax, propranolol stuttering, zoloft online, zoloft.com, cytotec, propecia alternative, buy prednisolone,

#273 By acomplia no generic (124.137.14.118) on 2010-10-11 22:41

comment1, 500mg amoxil, xenical, prednisone 40 mg, bactrim, zithromax, propranolol stuttering, zoloft online, zoloft.com, cytotec, propecia alternative, buy prednisolone,

#272 By acomplia no generic (82.70.252.134) on 2010-10-11 22:40

i0Wzrr <a href="http://ecjdtgfhjiqg.com/">ecjdtgfhjiqg</a>, [url=http://zmmvnjgcywpp.com/]zmmvnjgcywpp[/url], [link=http://updixeqmygje.com/]updixeqmygje[/link], http://ridxvjbwqxeg.com/

#271 By nynpmxvzidu (173.212.206.186) on 2010-07-10 03:29

comment2, õàðüêîâ çíàêîìñòâà ñåêñ òðàíñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà òîëüêî ñ îíëàéí êàíòàêòàìè, çíàêîìñòâà óëàí óäý ñåêñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà ñåé÷àñ,

#270 By Nqgrttix (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:14

comment6, çíàêîìñòâà â ïîêà÷àõ, èíòèì çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå, çíàêîìñòâà àãåíñòâà âîðîíåæ, çíàêîìñòâà ñ õðèñòèàíàíìè äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè,

#269 By Ivyvgkpj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:43

comment6, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæîé, äëÿ çíàêîìñòâà ïî íåìåöêîìó ÿçûêó, ëîâå ïëàíåò- çíàêîìñòâà,

#268 By Rpdxhekc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:21

comment4, íàéòè çíàêîìñòâà áðà÷íûå â óôå, çíàêîìñòâà îò 30 ëåò è âûøå, ïåíçà äåâóøêà èíòèì,

#267 By Butcmppq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:09

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ïåðåïèñêè, èíòèì îìñê, çíàêîìñòâà èçìåíà, çíàêîìñòâà ñ êîðåéöàìè èç ñåóëà,

#266 By Zvqptgvw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment5, êðàñíîäàðñêèå ïðààâîñëàâíûå çíàêîìñòâà, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà ïîäîëüñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áèðîáèäæàí, çíàêîìñòâà â ïåñòîâî íîâãîðîäñêîé,

#265 By Wdxgkifm (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:35

comment3, ñåêñçíàêîìñòâà â íàðîôîìèíñêå, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ èíòèì æèòîìèð, çíàêîìñòâà â òâåðè, áäñì çíàêîìñòâà â àëìàòû,

#264 By Cnbwdnjn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:12

comment3, òàòàðû çíàêîìñòâà ìîñêâû, íàéòè â çíàêîìñòâàõ ñûãàåâó âåðîíèêó, çíàêîìñòâà â íèêîëàåâå, ãîðîä ðóáöîâñê çíàêîìñòâà,

#263 By Cwvqvhhj (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:27

comment2, çíàêîìñòâà ïî àëüìåòó, ìèíóñèíñê çíàêîìñòâî äåâóøêè, çíàêîìñòâàèíåò,

#262 By Qitajieg (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:15

comment1, çíàêîìñòâà áåðåíäååâî, çíàêîìñòâà äåâóøêè íîâîãî óðåíãîÿ, êðóãëîñóòî÷íûå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè,

#261 By Uzvkyagm (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:04

comment4, çíàêîìñòâà â ñòîéáå, àëäàí çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, òðàíññåêñóàë çíàêîìñòâà âîëãîãðàä,

#260 By Xlggvqms (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:52

comment6, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè ñøà, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñàéòû, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì,

#259 By Rxwyfgnb (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:41

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êðàìàòîðñê, èíòèì ñòàðûé îñêîë, ïîèñê çíàêîìñòâà â óôå, êàçàõñòàíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà,

#258 By Jstxhsxt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:45

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêà, èíòèì íåãðèòÿíêè íà âûåçä, ñòåðëèòàìàê çíàêîìñòâà èíòèì, èíòèì çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,

#257 By Meiiltko (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:22

comment2, çíàêîìñòâà ïàðèê, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ãååâ, ãîðîä âèäíîå çíàêîìñòâà,

#256 By Iacekcev (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:10

comment1, ãîðíî àëòàéñê çíàêîìñòâà, ãëàâíàÿ çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, êðåìåí÷óã ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã.óôà,

#255 By Sknhvjln (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:59

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëîñàòûå ïèçäû, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøêè çíàêîìñòâà, ïëàòíûå çíàêîìñòâà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâî ÷óâàøèÿ,

#254 By Pccvhmra (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:37

comment1, çíàêîìñòâà ïî âîçðàñòó, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïàâëîäàð, çíàêîìñòâî ïàðüíÿ ñ äåâóøêîé è,

#253 By Hqzgtzen (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:14

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåñïóáëèêà äàãåñòàí, èíòèì çíàêîìñòâà øèëêà, ñåêñ çíàêîìñòâà õåðñîíå, rambler çíàêîìñòâà â òèðàñïîëå ñåêñ,

#252 By Wtihdubc (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:40

comment2, òâåðü çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëîì, äåâóøêà æåíùèíà çíàêîìñòâà, êèñëîâîäñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ïåðâîìàéñêîì,

#251 By Iwbzksvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:18

comment3, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç, òàøêåíò çíàêîìñòâî ìîäåëè, ñîðî÷èíñê áè ñåêñ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â áåëãîðîäñêîé îá,

#250 By Krkfccio (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:55